శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Saturday, 29 November 2014

Astronomy olympiad exposure camp 2014 at Mumbai

 Prof.Subhasis Basak,NISER,Bhubaneswar
 Prof.Priyahasan,Hyderabad
Mr Anand Ghasis

 Dr Aniket sule(left),Sheetal (extreme right)
                                                             Oddula Ravisekhar(I)
           I attended Astronomy olympiad exposure  camp at Mumbai which conducted from  10-13  th November 2014.Deep concepts about astronomy,Olympiads are explained by eminent professors.These are the programme particulars.
1) Inaguration-prof Jayashree ramdas centre director,HBCSE
2)Introduction to Olympiads- Dr anikethsule
3)Celestial mechanics-Prof Subhas basak,NISER,Bhubaneswar
4)Physics of stars-1,-- Prof Priya hasan,Hyderabad
5)Physics of stars--2,- Prof Priya hasan ,Hyderabad
5Night sky observation-Anand ghaisas,HBCSE
6)Optics-- prof Vinayak katdare, ruparel college,Mumbai
6)Astronomical coordinates --Prof Najam hussain,MANUU,Hyderabad
7)Planets around other stars --Dr Anwesh majumdar,HBCSE
8)MOM and the road ahead -- Prof M.N.Vahia,TIFR
9)Problems in olympiads- Tejas shah,,Mumbai,Pro Subhas pathak,Pro Pradeep dasgupta,IAPT,Mumbai ,prof Priya hasan,Dr Manojendu choudury UM-DAE CBS
   visit for  olympiad information
http://olympiads.hbcse.tifr.res.in