శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Saturday, 24 September 2011

నూతన ఆవిష్కరణలు


                        నూతన ఆవిష్కరణలు
మనం శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్న చాలా ఆవిష్కరనలను ఉపయోగించుకుంటూ ఆనందిస్తున్నాము కాని వారి కష్టాన్ని మనం గుర్తు వుంచుకోలేక పోతున్నాం వాటిని కనుగొనటానికి వారు ఎంతో కాలాన్ని,ధన్నాన్ని వెచ్చించారు.వారి సంవత్సరాల కృషిని నేడు మనం అనుభవిస్తున్నాము.వారందరి గురించి తెలుసుకోవటం మన ప్రాధమిక బాధ్యత .
1) Air conditioning                        -              Willis carrier [U.S, 1911
2)      Barometer                             -              E. Torricelli [Italy,1643]
3)      Bicycle                                      -                  baron carl von drais Sauerbronn[germany)  1816]
4)      Camera                                        -[Hand Held]George east man [U.S 1888][Poloriod land]]                                                                                                                                                                                                                 Edwin land [U.S. 1948]
5)      Clock, Pendulum                      -              Christian Huygens[The Nether land 1656]
6)      Computer                                   -              Charles Babbage [1830] , Steve Wozniak[U.S.,1976]
7)       Dynamite                                   -                              Alfred Nobel[Sweden,1867]
8)      Dynamo                                       -              Michael Faraday
9)      Electric lamp                               -Arc lamp-Sir Humphrey[England 1801]                                                                                                                                                                                                                
10)   Electromagnet                          -              William sturgeon, [England 1823]
11)   Electronic mail                           -              Ray Tomlin son[ U.S. 1972]
12)   Elevator                                       -              Elisha Goff [U.S. 1832]
13)   Helicopter                                   -               henrich Locke [Germany 1936]
14)   VCR                                                -              Sony Company[Japan 1975]
15)   Laser                                             -              Charles H-Towns, Arthur L.Schalow
16)   LCD                                                -                Hoffman – LaRodre, [Switzerland 1970]
17)   Microphone                               -              Charles Wheatstone [England 1827]
18)   Microscope                                -              (Compound) Z Janssen, [The Netherlands, 1590]
19)   Microwave oven                      -              Percy sponser [U.S. 1947]
20)   Motor,(electric)                        -              Michael Farady [England 1822]
21)   Motor cycle                                -              Edward Butler [England 1884]
22)   Parachute                                   -              Louis S.Lenormand, [France 1783]
23)   Pen                                                -              (fountain) Lewis.E.waterman [U.S.1884]
24)   Refrigerator                               - Alexender Twinning U.S.[James Harrison Australia 1850]
25)   Rocket                                          -              (liquid fueled)[Robert Goddard V.S. 1926]
26)   Rocket                                          -              Robert Goddard [U.S. 1926]
27)   Radio                                             -              James Clerk Maxwell England 1873
28)   Telegraph                                    -              Samuel [U.S.1837]
29)   Tape recorder                           -              Valdomar Poulsm[Denmark1899]
30)   Telephone                                  -              Alexander Graham bell[U.S.1876]
31)   Telescope                                   -              Galileo[Italy1609]
32)   Television                                    -[Icomscope-TV Camera table]Vladimirzworykin[U.S.1923]
33)   Thermometer                           -             Galileo[1593]
34)   Tractor                                          -             Benjamin Holt[U.S.1900]
35)   Type writer                                 -              Christopher Sholes,Carlos  Glidden[U.S.1867]
36)   World Wide Web                     -             TimBerners-Lee [England1989]
37)   Xerographs                                 -              Chaster Carlson[U.S. 1938]
38Transformer                              -          (electric)William Stanley us 1885


Friday, 2 September 2011

భారత దేశము లోని సైన్సు ప్రదర్శనశాలలు


 NATIONAL COUNCIL OF SCIENCE MUSEUMS(www.ncsm.org.in)
SCIENCE MUSEUMS IN INDIA                                                                      23)DSC DHENKANAL ORISSA
1)BIRLA INDUSTRIAL&TECHNOLOGICAL MUSEUM CALCUTTA              24)DSC DIGHA WB 
www.bitmcal.org                                                                                            25)GSC GOA 26)KAPILAS 2)VISWESARAYA INDUSTRIAL&TECHNOLOGICAL MUSEUM BENGALURU                        SCIENCE PARK
3)NEHRU SCIENCE CENTRE MUMBAI
4)NATIONAL SCIENCE CENTRE DELHI
5)science city Kolkata
6)CENTRAL RESEARCH&TRAINING LABORATORY KOLKATA
7)RSC LUCKNOW
8)SHRIKRISHNA SCIENCE CENTRE PATNA
9)RSC BHUBANESWAR
10)RSC TIRUPATI AP near alipirigate,new alipiri chittor by pass
11)RSC NAGPUR
12)RSC GUWAHATI
13)RSC BHOPALwww.rscbhopal.gov.in
14)RSC CALICUT
15)NBSC SILIGURI DARJEELING
16)KPSC KURUKSHETRA
17)SCIENCEPARK MUMBAI
18)DSC PURULIA WB
19)DSC GULBARGA KARNATAKA
20)DSC DHARAMPUR
21)DSC TIRUNELVELI