శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Monday, 30 January 2012

పుస్తకాలు


సైన్సు నందు మంచి సమాచారానికి ఈ పుస్తకాలు పనికి వస్తాయి.
1) NCERT
2)ICSE
3)CBSE
4)Science in action 6 నుండి 10  వరకు ,ఇవి పియర్సన్ ,లాంగ్మాన్  సిరిస్ లోనివి రచయితలు గాయత్రి మూర్తి ,విదు నారాయణ్
యువ శాస్త్రవేత్తలను తయారుచేయటానికి ప్రయోగాపుర్వాకం గా తయారు చేసారు.
5)ఫిజిక్స్ (coordinate science)byMary jones,Geoff jones&Phillip marchington by cambridge university press.
6)700 సైన్సు ప్రయోగాలు ,compiled by UNESCO,double day
7)365 ప్రయోగాలు  రోజు వారి ఉపయోగించే పదార్థాలతో ,Richard churchill,sterling publishers
8)joy of learning(standards 3 to 5),centre for environmental Eucation,Ahmedabad,India
9)The story of Physics,TPammanabhan(eng/hin)vigyan prasar,Newdelhi
10)Resonance Journal of science Education,Indian Academy of sciences

Wednesday, 25 January 2012

ఉపయోగకరమైన సైన్సు websites


Useful websites for school science
1)http://www.hbcsc.tifr.res.in
conducted olympiads.
2)http://arvindguptatoys.com
excellent site for experiments with lowcost and useful toys in maths also.
3)http://www.exploratorium.edu/
4)www.howstuffworks.com
5)http://magma.nationalgeographic.com
6)www.pppst.com
powerpointpresentations
7)www.apcost.gov.in
8)www.vigyanprasar.gov.in
9)www.physics.org
10)www.sciencedoubts.com
11)www.khanacademy.com
12)www.brightstorm.com
11,12 sites are containig physics,chemistry,maths videos.
13)www.nasa.gov

Thursday, 5 January 2012

శూన్యం నుండి విశ్వం ఎలా వచ్చింది?

శూన్యం నుండి విశ్వం ఎలా వచ్చింది?

ప్రారంభ  తత్వవేత్తలు  శూన్యం  నుండి ఏమీ రాదనీ వాదించారు.ఈ విధమైన తాత్విక వేదాంత చర్చలు శతాబ్దాలుగా క్రొత్త చర్చలు లేవనెత్తుతున్నాయి.మరి శూన్యం  నుండి ఏమీ రాకపోతే మన విశ్వం ఏమీ లేని స్థితి
 నుండి ఎలా ఏర్పడింది .ఆరిజోనా రాష్ట్ర యూనివర్సిటి ప్రొఫెసర్  lawrense M.krauss  తన 
" A universefrom nothing " అన్న పుస్తకములో  ఈ విశ్వమంతా ఎలా ఏర్పడిందో వివరిస్తారు .తన పుస్తకము లో ఆయన బౌతిక,అంతరిక్ష శాస్త్రాలలో నూతనం గా వచ్చిన మార్పుల ఆధారం గా శూన్యం నుంచి ఏమీ రాలేదదు అనే ప్రశ్నను తాత్విక,వేదాంత పరం గా కాకుండా శాస్త్రీయమైన ప్రశ్న గా అభివర్ణిస్తారు. 2009 లో ఒక ఉపన్యాసములో ఈ విశ్వం శూన్యం నుండి ఎలా ఏర్పడింది?ఎలా అంతం కాబోతుంది ?అంతా వివరించారు.ఈఉపన్యాసం వీడియొ  కాపీలను youtube  నుండి  10  లక్షలమంది వీక్షించారు ఈ విజయం తో ఆయన ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాశారు. 2000  సంవత్సరాలుగా ప్రజలు ఈ విశ్వం ఎక్కడనుండి వచ్చిందని అడుగుతూనే వున్నారు.అంతరిక్ష శాస్త్రము లోని విప్లవాత్కమైన విషయాలను ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది. 
In his new book,  -  -