శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Wednesday, 25 January 2012

ఉపయోగకరమైన సైన్సు websites


Useful websites for school science
1)http://www.hbcsc.tifr.res.in
conducted olympiads.
2)http://arvindguptatoys.com
excellent site for experiments with lowcost and useful toys in maths also.
3)http://www.exploratorium.edu/
4)www.howstuffworks.com
5)http://magma.nationalgeographic.com
6)www.pppst.com
powerpointpresentations
7)www.apcost.gov.in
8)www.vigyanprasar.gov.in
9)www.physics.org
10)www.sciencedoubts.com
11)www.khanacademy.com
12)www.brightstorm.com
11,12 sites are containig physics,chemistry,maths videos.
13)www.nasa.gov

No comments:

Post a Comment