శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Monday, 30 January 2012

పుస్తకాలు


సైన్సు నందు మంచి సమాచారానికి ఈ పుస్తకాలు పనికి వస్తాయి.
1) NCERT
2)ICSE
3)CBSE
4)Science in action 6 నుండి 10  వరకు ,ఇవి పియర్సన్ ,లాంగ్మాన్  సిరిస్ లోనివి రచయితలు గాయత్రి మూర్తి ,విదు నారాయణ్
యువ శాస్త్రవేత్తలను తయారుచేయటానికి ప్రయోగాపుర్వాకం గా తయారు చేసారు.
5)ఫిజిక్స్ (coordinate science)byMary jones,Geoff jones&Phillip marchington by cambridge university press.
6)700 సైన్సు ప్రయోగాలు ,compiled by UNESCO,double day
7)365 ప్రయోగాలు  రోజు వారి ఉపయోగించే పదార్థాలతో ,Richard churchill,sterling publishers
8)joy of learning(standards 3 to 5),centre for environmental Eucation,Ahmedabad,India
9)The story of Physics,TPammanabhan(eng/hin)vigyan prasar,Newdelhi
10)Resonance Journal of science Education,Indian Academy of sciences

No comments:

Post a Comment