శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Thursday, 5 January 2012

శూన్యం నుండి విశ్వం ఎలా వచ్చింది?

శూన్యం నుండి విశ్వం ఎలా వచ్చింది?

ప్రారంభ  తత్వవేత్తలు  శూన్యం  నుండి ఏమీ రాదనీ వాదించారు.ఈ విధమైన తాత్విక వేదాంత చర్చలు శతాబ్దాలుగా క్రొత్త చర్చలు లేవనెత్తుతున్నాయి.మరి శూన్యం  నుండి ఏమీ రాకపోతే మన విశ్వం ఏమీ లేని స్థితి
 నుండి ఎలా ఏర్పడింది .ఆరిజోనా రాష్ట్ర యూనివర్సిటి ప్రొఫెసర్  lawrense M.krauss  తన 
" A universefrom nothing " అన్న పుస్తకములో  ఈ విశ్వమంతా ఎలా ఏర్పడిందో వివరిస్తారు .తన పుస్తకము లో ఆయన బౌతిక,అంతరిక్ష శాస్త్రాలలో నూతనం గా వచ్చిన మార్పుల ఆధారం గా శూన్యం నుంచి ఏమీ రాలేదదు అనే ప్రశ్నను తాత్విక,వేదాంత పరం గా కాకుండా శాస్త్రీయమైన ప్రశ్న గా అభివర్ణిస్తారు. 2009 లో ఒక ఉపన్యాసములో ఈ విశ్వం శూన్యం నుండి ఎలా ఏర్పడింది?ఎలా అంతం కాబోతుంది ?అంతా వివరించారు.ఈఉపన్యాసం వీడియొ  కాపీలను youtube  నుండి  10  లక్షలమంది వీక్షించారు ఈ విజయం తో ఆయన ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాశారు. 2000  సంవత్సరాలుగా ప్రజలు ఈ విశ్వం ఎక్కడనుండి వచ్చిందని అడుగుతూనే వున్నారు.అంతరిక్ష శాస్త్రము లోని విప్లవాత్కమైన విషయాలను ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది. 
In his new book, - -
1 comment:

 1. Stephen Hawking, Lawrence M Krauss and other like-minded scientists are trying to demonstrate that God can be completely dispensed with and that God is not necessary at all to explain the origin of our universe. But we are not convinced. These scientists have failed to convince us that there is no God, because we find that science has also explained God. These scientists are perhaps not aware of the fact that with the help of special theory of relativity (STR) all the major properties of God can be very nicely explained. With the help of STR we can explain God's spacelessness. With the help of STR we can explain God's timelessness. With the help of STR we can explain God's changelessness. With the help of STR we can explain God's immortality. With the help of STR we can explain how God can be all-pervading. Now STR is also science, and it has not yet been falsified. When we find that science can explain God, why shall we have to think that God does not exist? If God is really non-existent, then why has science explained that non-existent God? Is it the job of science to explain a non-existent entity like God? So either that particular science is faulty that explains God. Or, if that particular science is not faulty, then God is not non-existent.
  So, first of all STR will have to be falsified. Then only we will be convinced that there is no God.
  For further reading, please see
  http://scigod.com/index.php/sgj/article/view/50
  http://scigod.com/index.php/sgj/article/view/62
  http://scigod.com/index.php/sgj/article/view/63
  http://scigod.com/index.php/sgj/article/view/76

  ReplyDelete