శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Images

Nicholas Copernicus(1473-1543) most likely developed his main theory—that the Earth and all of the other planets revolve around the sun some time around 1508. 
NICHOLAS COPERNICUS
Johannes Gutenberg
JOHANNES GUTENBERG(1398-1468)
                                               
 Johannes Gutenberg is generally credited with the creation of movable type printing -- the process that made it possible to publish many copies of a single work at one time.Our UniverseFrom gluons to galaxies, one scientist takes on all the mysteries the Universe has to offer.

The Entire Universe, One Picture, and One Year

Category: GalaxiesSolar SystemSpaceflightbig bangbiology
The size and age of the Cosmos are beyond ordinary human understanding. Lost somewhere between immensity and eternity is our tiny planetary home. -Carl Sagan
If the story of our entire Universe's history, from the last stages of inflation and the Big Bang up to the present day, were to be compressed into one calendar year, what would it look like? As 2011 comes to an end, here's my final present of the year to you.Timeline of the Universe.001.png