శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Friday, 2 September 2011

భారత దేశము లోని సైన్సు ప్రదర్శనశాలలు


 NATIONAL COUNCIL OF SCIENCE MUSEUMS(www.ncsm.org.in)
SCIENCE MUSEUMS IN INDIA                                                                      23)DSC DHENKANAL ORISSA
1)BIRLA INDUSTRIAL&TECHNOLOGICAL MUSEUM CALCUTTA              24)DSC DIGHA WB 
www.bitmcal.org                                                                                            25)GSC GOA 26)KAPILAS 2)VISWESARAYA INDUSTRIAL&TECHNOLOGICAL MUSEUM BENGALURU                        SCIENCE PARK
3)NEHRU SCIENCE CENTRE MUMBAI
4)NATIONAL SCIENCE CENTRE DELHI
5)science city Kolkata
6)CENTRAL RESEARCH&TRAINING LABORATORY KOLKATA
7)RSC LUCKNOW
8)SHRIKRISHNA SCIENCE CENTRE PATNA
9)RSC BHUBANESWAR
10)RSC TIRUPATI AP near alipirigate,new alipiri chittor by pass
11)RSC NAGPUR
12)RSC GUWAHATI
13)RSC BHOPALwww.rscbhopal.gov.in
14)RSC CALICUT
15)NBSC SILIGURI DARJEELING
16)KPSC KURUKSHETRA
17)SCIENCEPARK MUMBAI
18)DSC PURULIA WB
19)DSC GULBARGA KARNATAKA
20)DSC DHARAMPUR
21)DSC TIRUNELVELI

No comments:

Post a Comment