శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Saturday, 26 October 2013

కొత్త ఆలోచనలను ఆహ్వానించడమే శాస్త్రీయ దృక్పథం ...... N.Vital c.v.c మాజీ chairman

శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా మానవ పరిస్థితులను,సమాజానికి మతానికీ  మధ్య  ఉన్న  సంబంధాల  గురించి  తెలుసుకోవాల్సి  ఉంటుంది.science రుజువులను కోరుతుంది.ప్రతిదాన్ని తార్కికంగా విశ్లేషిం చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది.అన్నిటిని  ఇతర జీవులతో వేరు చేసేవి 3 అంశాలు 1) నేర్చుకోగల సామర్ద్యం 2),విశ్లేషించ గలగడం 3)కొత్త అంశాలను కనుగొనగలగడం.చింపాంజీ మెదడు రెండు మూడేళ్ళలో ఎదిగితే మానవ మెదడు ఎది గేందుకు పదేళ్ళు పడుతుంది.బహుశా ఇందు వల్లనే మానవుడికి  ఇంత సమర్ధత  అబ్బిందేమో ? మతానికి సైన్సు కు ఉన్నసంబంధం యుగాలనాటిది.గెలీలియో ఆవిష్కరణను అప్పటి మత పెద్దలు ఎలా వ్యతిరేకించింది మనకు తెలిసిందే.అయితే  గతిశీల సైన్సు ఎప్పుడు మారుతూనే ఉంటుంది.
  .
        

No comments:

Post a Comment