శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Sunday, 22 April 2012

శాస్త్రీయదృక్పథం

                              Developing Scientific Temper
               Humanism and Spirit of inquiry
               and Reform........
                                            Constitution of India
        శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని ,మానవతా దృక్కోణాన్ని 
        తార్కిక సత్యాన్వేషనా తత్పరతను,సంస్కర
        శీలాన్నిపెంపొందించుకోవటం ప్రతి భారత పౌరుడి విధి.
                                          భారత రాజ్యాంగం 


No comments:

Post a Comment