శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Sunday, 22 April 2012

ప్రకృతి సూత్రాలు (LAWS OF NATURE)


                 ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించిదెవరు?ముందుకు నడిపిస్తున్నదెవరు?దీన్ని ఎవరు శాసిస్తున్నారు?ఈ ప్రశ్నలన్నీ
మానవుడు ఈ ప్రకృతిని చూసి వేసినవి.ప్రకృతి అంత సహజంగా ఈ ప్రశ్నలు పుట్టాయి.ఈ ప్రశ్నలవలననే సైన్సు,చరిత్ర, మానవ నాగరికత పుట్టాయి.మరి వీటికి సమాధానాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి?గణితం లాగా ఖచ్చితమయిన సమాధా నాలు వాటికున్నాయా?
              ఆధునిక సైన్సు పై ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వున్నాయని అంటుంది.ఈ ప్రకృతి కేవలం  18 సూత్రాల మీద ఆధారపడి నడుస్తోందని నోబెల్ గ్రహీతలైన శాస్త్రవేత్త లంతా కలిసి వడబోసిన సిద్ధాంతీకరణ ఇది.ఈ సూత్రాల పరిధి దాటి  ప్రకృతి లో పరమానువునుంచి గేలక్సీ ల దాకా ఏదీ ఒక్కక్షణం కూడా మనుగడ సాగించలేవనేది ఈ సూత్రాలసారాంశం.            
            
                 ఇది వరంగల్  NIT లో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్న ఎ.రామచంద్రయ్య గారి రచించిన "ప్రకృతి సూత్రాలు" అనే పుస్తకం నుండి సేకరించినది . ఈ సూత్రాలను  బ్లాగులో పెడుతున్నాను సర్ అని అడిగిన వెంటనే సైన్సు అందరిదయ్యా అని ఓ.కే చేసిన ఈ పుస్తక రచయితకు జనవిజ్ఞాన వేదికకు ,ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ కు  ధన్యవాదాలు.కాని పుస్తకం లోని ప్రధాన భావనను మాత్రమే తీసుకొని సరళంగా ప్రస్తావిస్తున్నాను.ఇది కేవలం శాస్త్ర ప్రచారం కోసం మాత్రమే !

No comments:

Post a Comment