శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Friday, 26 August 2011

10great scientists


Stephen Hawking

This famous scientist is considered as the greatest scientist of the twentieth century after Einstein. Haw king’s big bang theory and black hole theory has turned the attention of the world. He is the professor of Mathematics of the University of Cambridge. Though he is now about to be paralyzed, he is teaching through a computer supported a machine by which his world are compiled. His physical illness could not make him stop form his research. His famous book is “A Brief History of Time”.

No comments:

Post a Comment