శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Sunday, 7 August 2011

role of science


"To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science." Albert Einstein

"There must be no barriers to freedom of inquiry. There is no place for dogma in science. The scientist is free, and must be free to ask any question, to doubt any assertion, to seek for any evidence, to correct any error." Robert Oppenheimer, 1949

No comments:

Post a Comment