శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Wednesday, 17 August 2011

education in kerala

i met some kerala friends at mysore rie.in their state they have computer labs with broadband fecility in their schools.they are using computers for science,maths lessons.they are preparing lesson plans with ubuntu software.kerala government has given high priority for education.only 15%students are in private schools and 85%are in govt schools.in each school 200 students are minimum 1000 students maximum.
we have to learn more from them.
ravisekhar

1 comment:

  1. I Agree with his views, most of teachers from Kerala have their own LAPTOPS ,pondicherry and Goa governments are giving high priority to computer in education.goa government has given computers to students just for Rs:500
    In Andra pradesh govt schools are disappearing day by day.we need to protect our govt school

    ReplyDelete