శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Saturday, 20 August 2011

chemists

chemists                                                    discovery or contribution to chemistryMendeleef    1869                                              periodic table
moseley      1912                                                modern periodic table
henry cavendish   1776                                          hydrogen
daniel rutherford  1772                                       nitrogen
joseph priestly    1774                                       oxygen
lavoisier              1777                                       sulphur
carl scheele          1774                                     chlorine
de lassone           1776                                       carbon monoxide
van helmont        1630                                       carbon dooxide
glauber              1648                                         hcl gas
j.kunckel            1716                                        ammonia
glauber              1658                                         nitric acid
j.priestly           1770                                         sulphur dioxide
lavoisier          1785                                          classified substances  1)organic2)inorganic compounds     

No comments:

Post a Comment