శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Friday, 26 August 2011

10great scientists


Louis Pasteur
He is one of the most famous contributors in the medical science. He first introduced the germ theory of diseases. This is regarded as the base of today’s microbiology. He found out some of the notion of the microbe and he could find out that the viruses were not detectable through microscope. Another important contribution of Pasteur is to protect harmful microbes in a way called “Pasteurization” where harmful microbes are destroyed by hitting the food. He is undoubtedly the most influential

No comments:

Post a Comment