శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Sunday, 7 August 2011

buddha,einstein


" "Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I said it, unless it agrees with your own reason and your own common-sense." Buddha

"Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction." Albert Einstein

1 comment:

  1. Very good attempt Dear. This is narasimham of Vizianagaram. Keep going.
    Shortly a blog with only our ppts.
    Narasimham

    ReplyDelete