శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Friday, 11 May 2012

ప్రకృతి సూత్రాలు: 7 వ సార్వత్రిక నియమము.    ఒకే సూత్రాల  సమూహం తో చలనాలన్నింటినీ వివరించగలం
(One Set of Laws Explain All Motions)
           విశ్వంలో అన్నిచోట్లా  చలనాలు ఉన్నట్లు తెలుసుకున్నాము .అణువు ,పరమాణువు గ్రహాలూ,నక్షత్రాలు,గెలా క్సిలు,నెబ్యూలాలు ఇలా దేనిలోనైనా జరిగే చలనాలను వివరించటానికి ఒకే విధమైన సూత్రాలు సరిపోతాయి.
           నిశ్చలం గా వున్న వస్తువును కదిలించేందుకు ఆ వస్తువు ఏ పరిమాణం లో వున్నా ఎంతో కొంత బలమవ సరమే!వస్తువుల కదలికలు,చలనాలలో ద్రవ్యవేగం(dynamics) శక్తి ,ద్రవ్యరాశి .కోణీయ  ద్రవ్యవేగం ,ఇలాంటి  రాసులెన్నోఇమిడి ఉన్నాయి .అవి  నిత్యత్వమై వున్నాయి(conserved)
         ప్రతి మనిషి వయసుతో పాటు ముసలితనంతో చనిపోవటం ఖాయం.పరమాణువు లో తిరిగే ఎలెక్ట్రాన్   అబికేంద్ర బలం ,సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే భూమికి ,గెలాక్సీ కేంద్రం చుట్టూ తిరిగే నక్షత్రాలకు మధ్య అపకేంద్ర బలానికి కూడా ఒకే సూత్రం వర్తిస్తుంది. భూమి పై  కొంత ఎత్తు నుండి  నుండి  వేరు ,వేరు  ద్రవ్యరాసులు    కల  వస్తువులను ఒకేసారి వదిలితే అవి ఒకే సారి నేలను తాకుతాయి.నేలను తాకేతప్పుడు అన్నింటికీ ఒకే వేగం వుంటుంది.కాబట్టి ఒకే విధమైన సూత్రాల తోనే  అన్ని చలనాలను వివరించగలం.

No comments:

Post a Comment